SERWIS

Flaga_polskaenglish_flagflaga-rosji

Firma PrimParts świadczy kompleksowe usługi serwisu i naprawy wszelkiego sprzętu jaki można u nas zakupić, zarówno będącego na gwarancji jak i po tym okresie. Serwisujemy także sprzęt, który nie został u nas zakupiony. Posiadamy profesjonalny sprzęt diagnostyczne-serwisowy niezbędny do wykonywania profesjonalnych wysokiej jakości usług naprawczych.

Czas realizacji zależy od złożoności usterki oraz konieczności ściągnięcia niezbędnych części zamiennych.

Koszt naprawy w przypadku usług pozaserwisowych ustalany jest indywidualnie.

Klient zostaje poinformowany w chwili przyjęcia maszyny bądź urządzenia do naprawy o przewidywanym koszcie naprawy oraz czasie jej trwania. W razie konieczności wzrostu kosztu usługi bądź wydłużenia się okresu naprawy klient będzie przez firmę PrimParts każdorazowo informowany.

Warunki napraw gwarancyjnych:

a) Gwarancja udziela się na okres 24 lub 12 miesięcy od dnia zakupu towaru w zależności od opcji.

b) Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia sprzętu do firmy.

c) W przypadku zaistnienia konieczności importu części, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do ich sprowadzenia.

d) Dostarczony sprzęt musi być kompletny.

e) Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: wypadki zaistniałe podczas transportu, urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalanie, zjawiska atmosferyczne, nie właściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

f) Usterki lub wady towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie.

g) W przypadku nieuzasadnionego roszczenia w zakresie naprawy gwarancyjnej, koszty przesłania do i z firmy ponosi Klient.

h) Firma ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku: stwierdzenia dokonania napraw we własnym zakresie, zmian konstrukcyjnych sprzętu.

i) Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoważna z utratą gwarancji.

j) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

k) Wszystkie zmiany lub poprawki w treści karty gwarancyjnej mogą być dokonywane jedynie przez upoważnioną osobę oraz muszą zostać opieczętowane podpisem i pieczęcią gwaranta.