WARUNKI SPRZEDAŻY

Flaga_polskaenglish_flagflaga-rosji

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów określają zasady współpracy stron w zakresie dostaw produktów i świadczenia usług oferowanych przez PRIMPARTS dla Kupującego.

2. WARUNKI SPRZEDAŻY

PRIMPARTS podejmuje się realizacji zamówienia Kupującego przesłanego do siedziby firmy w formie pisemnej pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. Zawarcie umowy sprzedaży między Stronami następuje na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia PRIMPARTS oraz wynikających z postanowień OWS. Późniejsze zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Wszelkie dokumenty ofertowe i projektowe stanowią własność PRIMPARTS nie mogą być kserowane i udostępnione osobom trzecim.

3. CENA I PŁATNOŚĆ

a)Cena, powiększona o należny podatek VAT od towarów i usług płatna jest w PLN zgodnie z wystawioną przez PRIMPARTS fakturą.

b)Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania na rachunku bankowym PRIMPARTS.

4. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

a) PRIMPARTS zastrzega sobie prawo własności towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży do czasu uiszczenia za ten towar całkowitej zapłaty.

5. WARUNKI GWARANCJI

a)Gwarancja udziela się na okres 24 lub 12 miesięcy od dnia zakupu towaru w zależności od opcji.

b)Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia sprzętu do firmy.

c)W przypadku zaistnienia konieczności importu części, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do ich sprowadzenia.

d)Dostarczony sprzęt musi być kompletny.

e)Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: wypadki zaistniałe podczas transportu, urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalanie, zjawiska atmosferyczne, nie właściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

f)Usterki lub wady towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie.

g)W przypadku nieuzasadnionego roszczenia w zakresie naprawy gwarancyjnej, koszty przesłania do i z firmy ponosi Klient.

h)Firma ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku: stwierdzenia dokonania napraw we własnym zakresie, zmian konstrukcyjnych sprzętu.

i)Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoważna z utratą gwarancji.

j)W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

k)Wszystkie zmiany lub poprawki w treści karty gwarancyjnej mogą być dokonywane jedynie przez upoważnioną osobę oraz muszą zostać opieczętowane podpisem i pieczęcią gwaranta.

 6. NIEWYKONANIE LUB NIE NALEŻYTE WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

a)Z tytułu opóźnienia w płatnościach Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.